O nas

Komisja Bioetyczna przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk jest niezależnym w swych opiniach ciałem kolegialnym, którego zadaniem jest przyczynianie się do zagwarantowania praw, bezpieczeństwa i dobrostanu uczestników eksperymentów medycznych.

W skład Komisji wchodzą lekarze i przedstawiciele innych zawodów, posiadający ogromną wiedzę zawodową oraz wybitne doświadczenie w zakresie bioetyki.

Komisja strzeże poszanowania godności osoby ludzkiej jako wartości nadrzędnej w stosunku do celów naukowych projektów badawczych i kieruje się w swoim działaniu międzynarodowym standardem etycznym i naukowym, jaki stanowią Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice), ściśle przestrzegając jednocześnie regulacji prawnych zawartych w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. zm.), Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021.0.1977 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U.99.47.480).

Komisja rozpatruje wnioski pochodzące od pracowników Instytutu, a także kierowane przez podmioty zewnętrzne. Mogą one dotyczyć zarówno badawczych i leczniczych eksperymentów medycznych finansowanych ze środków publicznych (określanych jako badania niesponsorowane), jak i badań klinicznych sponsorowanych przez osoby i instytucje prywatne, w tym przemysł farmaceutyczny.

Zebrania Komisji odbywają się z częstością uzależnioną od liczby napływających wniosków, nie rzadziej jednak niż, co 8 tygodni.