Opłaty

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 3/22 Dyrektora IITD z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany zasad finansowania Komisji Bioetycznej przy IITD we Wrocławiu wprowadzone zostały następujące

OPŁATY ZA WYDANIE OPINII PRZEZ KOMISJĘ BIOETYCZNĄ
przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

1. Nie pobiera się opłat za wydanie opinii o finansowanych ze środków publicznych projektach eksperymentu medycznego wykonywanych w Instytucie przez pracowników jego jednostki organizacyjnej.

2. Za wydanie opinii o pozostałych projektach badawczych pobiera się opłaty:

A. Za wydanie opinii o projektach badawczych finansowanych ze środków publicznych (tj. grantów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych, itp.), realizowanych przez osoby inne niż wymienione w pkt. 1, pobiera się opłaty w wysokości podanej poniżej:

1) za wydanie opinii o projekcie medycznego obserwacyjnego eksperymentu badawczego finansowanego ze środków publicznych pobiera się opłatę w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto;
2) za wydane opinii o poprawce do projektu badawczego wymienionego w pkt. a) pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.
3) za wydanie opinii o projekcie medycznego eksperymentu
interwencyjnego finansowanego ze środków publicznych pobiera się opłatę w wysokości 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto;
4) za wydane opinii o poprawce do projektu badawczego wymienionego w pkt. 3) pobiera się opłatę w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto.

B. Za wydanie opinii o sponsorowanych badaniach klinicznych pobierana są opłaty w wysokości podanej poniżej:

a) za wydanie opinii o sponsorowanym projekcie niekomercyjnego* eksperymentu badawczego lub leczniczego pobiera się opłatę w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto;
b) za wydanie opinii o poprawce do badania wymienionego w pkt. a) pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto;
c) za wydanie opinii o jednoośrodkowym sponsorowanym projekcie komercyjnego eksperymentu badawczego lub leczniczego pobiera się opłatę w wysokości 8 500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) brutto,
d) za wydanie opinii o poprawce do badania wymienionego w pkt. c) pobiera się opłatę w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych) brutto od jednego wniosku;
e) za wydanie opinii o wielośrodkowym sponsorowanym projekcie komercyjnego eksperymentu badawczego lub leczniczego pobiera się opłatę w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto, niezależnie od liczby ośrodków realizujących projekt badawczy;
f) za wydanie opinii o poprawce do badania wymienionego w pkt. e) pobiera się opłatę w wysokości 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto od jednego wniosku;
g) za wydanie opinii o projekcie sponsorowanego badania klinicznego wyrobu medycznego pobiera się opłatę w wysokości 7500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) brutto.
h) za wydanie opinii o poprawce do badania wymienionego w pkt.
g) pobiera się opłatę w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto.

3. W przypadkach badań niewymienionych powyżej wysokość opłaty ustalana jest przez przewodniczącego Komisji.

UWAGA
Opłata winna być wniesiona niezwłocznie po otrzymaniu przez wnioskodawcę faktury wystawionej przez Instytut po wpłynięciu wniosku do Komisji. Do czasu wpłynięcia środków na konto Instytutu wniosek nie może być procedowany.


* w rozumieniu Ustawy Prawo Farmaceutyczne, (Dz.U.2021.0.1977 z późn. zm.)