Opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2023 Dyrektora IITD z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie opłat za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu w kadencji 1.03.2023 – 28.02.2026 r.:

 

§ 1

Nie pobiera się opłat za wydanie opinii o finansowanych ze środków publicznych projektach eksperymentu medycznego wykonywanych w Instytucie przez pracowników jego jednostki organizacyjnej i doktorantów.

§ 2

Za wydanie opinii o projektach badawczych finansowanych ze środków publicznych (tj. środków własnych, grantów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych, itp.) realizowanych poza Instytutem pobiera się opłaty w wysokości podanej poniżej:

a) za wydanie opinii o projekcie medycznego eksperymentu badawczego pobiera się opłatę w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto;
b) za wydane opinii o poprawce do projektu badawczego wymienionego w pkt. a) pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.
c) za wydanie opinii o projekcie medycznego eksperymentu interwencyjnego pobiera się opłatę w wysokości 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto;
d) za wydane opinii o poprawce do projektu badawczego wymienionego w pkt. c) pobiera się opłatę w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto;
e) do wymienionych wyżej opłat dolicza się koszt opinii eksperta ustalony przez Przewodniczącego Komisji.

§ 3

W przypadkach badań niewymienionych powyżej wysokość opłaty ustala Przewodniczący Komisji.

 

UWAGA
Opłata winna być wniesiona niezwłocznie po otrzymaniu przez wnioskodawcę faktury wystawionej przez Instytut po wpłynięciu wniosku do Komisji. Do czasu wpłynięcia środków na konto Instytutu wniosek nie może być procedowany.