Regulamin

Regulamin Komisji Bioetycznej

Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

 

 1. Jednostki i pracownicy Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu mogą uczestniczyć w badawczym lub leczniczym eksperymencie medycznym wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Biomedycznej Instytutu.
 2. Komisja Bioetyczna jest niezależnym w swych opiniach ciałem kolegialnym, którego zadaniem jest przyczynianie się do zagwarantowania praw, bezpieczeństwa i dobrostanu uczestników eksperymentów medycznych. Komisja strzeże poszanowania godności osoby ludzkiej jako wartości nadrzędnej w stosunku do celów naukowych projektów badawczych, kierując się w swoim działaniu Zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), stanowiącymi międzynarodowy standard etyczny i naukowy.
 3. Komisja Bioetyczna (zwana dalej „Komisją”) Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (zwanego dalej „Instytutem”) działa na podstawie zapisów Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. zm.), zwanej dalej ”Ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U.99.47.480), zwanego dalej ”Rozporządzeniem”.
 4. Komisja jest powoływana na kadencję trzyletnią.  W oparciu o art. 29 ust. 4 Ustawy powołuje ją Dyrektor Instytutu, który zatwierdza jedocześnie regulamin jej pracy i desygnuje do niej osobę sekretarza.
 5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 6. Pracą Komisji kieruje przewodniczący przy pomocy wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 7. Do zadań przewodniczącego należy: reprezentowanie Komisji na zewnątrz, analiza wniosków i innej korespondencji kierowanej do Komisji, wybór eksperta przygotowującego projekt opinii komisji, ustalanie terminarza i programu oraz prowadzenie posiedzeń Komisji, podpisywanie opinii i innych dokumentów w imieniu Komisji,
 8. Wiceprzewodniczący Komisji zastępuje przewodniczącego w przypadku okresowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków.
 9. Sekretarz Komisji przygotowuje protokół z posiedzeń Komisji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty posiedzenia.
 10. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż co 8 tygodni.
 11. Członkowie Komisji zobowiązani są do wnikliwego zapoznania się z materiałami przygotowanymi na posiedzenie Komisji oraz uczestnictwa w zbiorowym opracowaniu opinii Komisji na jej posiedzeniach i udziału w głosowaniach dotyczących omawianych spraw.
 12. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu ponad połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, z bezpośrednim zastosowaniem zapisów Ustawy i Rozporządzenia.
 13. W posiedzeniu Komisji Bioetycznej, poza jej członkami, mogą uczestniczyć: sekretarz Komisji, eksperci przygotowujący ocenę danego eksperymentu medycznego oraz wnioskodawca (jedynie w części posiedzenia dotyczącej prezentacji jego wniosku).
 14. Komisja wydaje opinię nie później niż w trzy miesiące od złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie.
 15. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Komisji (zwane dalej „Biurem”), do którego obowiązków należy terminowe prowadzenie bieżącej korespondencji, przygotowanie materiałów na posiedzenia Komisji, rozsyłanie opinii do wnioskodawców i innych komisji bioetycznych oraz urzędów, gromadzenie i właściwe zabezpieczenie dokumentacji oraz jej archiwizacja, a także informatyczne i formalno-księgowe wsparcie działalności Komisji. Biuro w zakresie działalności Komisji podlega jej Przewodniczącemu.
 16. Dyrektor Instytutu określa zasady finansowania działalności Komisji i desygnuje właściwych specjalistów do pracy Biurze.