Poprawki

WNIOSEK
do Komisji Bioetycznej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukwe Wrocławiu
o wyrażenie opinii o poprawce do projektu badawczego realizowanego w ramach badań sponsorowanych powinien zawierać:

 

  1. Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek.
  2. Nazwę jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt badawczy.
  3. Tytuł projektu, do którego wnoszona jest poprawka.
  4. Określenie rodzaju badania (badanie produktu leczniczego/wyrobu medycznego, komercyjne/niekomercyjne, interwencyjne/nieinterwencyjne) i wskazanie sponsora.
  5. Datę i numer opinii Komisji Bioetycznej, na podstawie której projekt był dotychczas realizowany.
  6. Szczegółową informację o zmianach wprowadzanych obecną poprawką .

Do wniosku należy dołączyć

a) poprawkę do protokołu badania nr …………….. z dnia …………………..
b) dowód wniesienia opłaty zgodnej z zarządzeniem Dyrektora IITD.